Home
Data & Prijzen
Foto impressie
Contactformulier
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Vereniging: degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, arrangementen aanbiedt;
 2. Vertegenwoordiger van de vereniging: degene die in naam van de vereniging optreedt;
 3. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de vereniging;
 4. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan een arrangement;
 5. Overeenkomst: overeenkomst tussen de vereniging en de contractant met betrekking tot een arrangement;
 6. Arrangement: Door de vereniging bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde combinatie van diensten en activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van activiteiten, het verzorgen van meerdaagse (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen en activiteiten die door een vertegenwoordiger van de ondernemer worden begeleid.
 7. Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor het arrangement; hierbij dient schriftelijk te worden vermeld wat in de prijs is inbegrepen;
 8. Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het arrangement;
 9. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van het arrangement.

 

Artikel 2. Werkingssfeer

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de vereniging gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken;
 2. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de vereniging of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan;
 3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de contractant prevaleren de voorwaarden van de vereniging. Dit laat onverlet dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken;
 4. De vereniging is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd;

 

Artikel 3. Prijswijziging

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct op het arrangement of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

 

Artikel 4. Betaling

 1. De contractant dient de volledige overeengekomen prijs uiterlijk 3 weken voor aanvangsdatum van het arrangement te hebben overgemaakt op de op de factuur voorgeschreven wijze, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.
 1. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting voor de datum van vertrek niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de vereniging het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de deelnemer de deelname aan het arrangement te ontzeggen, onverminderd het recht van de vereniging op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 2. De door de vereniging in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
 3. Het recht van de contractant om zijn vorderingen op de vereniging te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij de vereniging in staat van faillissement geraakt.
 4. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

a.        een betalingstermijn is overschreden

b.       de contractant failliet is, of in surseance van betaling is

c.        de contractant of diens bedrijf wordt ontbonden

d.       de contractant als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

Artikel 5. Annulering

 1. Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
  1. Bij annulering minimaal 3 weken voor aanvangsdatum arrangement is de contractant gehouden 25% van de factuurwaarde aan de vereniging te betalen.
  2. Bij annulering minimaal 2 weken voor aanvangsdatum arrangement is de contractant gehouden 50% van de factuurwaarde aan de vereniging te betalen.
  3. Bij annulering 7 dagen of minder voor aanvangsdatum arrangement is de contractant gehouden 100% van de factuurwaarde aan de vereniging te betalen.
 2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien hetzelfde arrangement door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van de vereniging, wordt gereserveerd voor dezelfde periode.

 

Artikel 6: Voortijdig vertrek door de deelnemer

Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor het arrangement verschuldigd.

 

Artikel 7: Verplichtingen van de contractant

 1. De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door de vereniging gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.
 2. De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatie-opdracht is vooraf toestemming van de organisator vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de organisator en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De organisator is gerechtigd zonodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.
 3. Bij een activiteit in het buitenland zorgt de contractant ervoor dat de deelnemers in bezit zijn van alle documenten welke in het land van bestemming of de doorreislanden verplicht zijn zoals een geldig paspoort dan wel identiteitskaart, eventuele visa, bewijzen van inenting enz. Indien de deelnemer wegens het gemis van een benodigd document niet aan (een deel) van de activiteit kan deelnemen is de vereniging niet aansprakelijk.
 4. De vereniging houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
 5. Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden met uitzondering van activiteiten als proeverijen. Deze dient dan wel als laatste activiteit uitgevoerd te worden.

 

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging door de vereniging

 1. De vereniging kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

Indien de contractant of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de vereniging niet kan worden gevergd dat het (deelnemen aan het) arrangement wordt voortgezet.

 1. De vereniging kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan het arrangement en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de vereniging en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer bederft.
 2. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de deelnemer.
 3. Indien de vereniging of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient hij de contractant hiervan in kennis te stellen.
 4. De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

 

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien op verzoek van de contractant de vereniging overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft de vereniging het recht om extra kosten in rekening te brengen.
 2. Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

3.   Indien de vereniging overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Indien de contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan de vereniging te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op het niet genoten arrangement of onderdelen van het arrangement.

 1. Een deelnemer die verhinderd is om aan het arrangement deel te nemen kan zich – na instemming van de contractant en de vereniging - door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:
  1. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
  2. het verzoek tot in de plaatsstelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvangsdatum van het arrangement schriftelijk bij de vereniging te worden ingediend,
  3. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het arrangement betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in de plaatsstelling.

 

Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

 1. De vereniging heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. De vereniging is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
 2. De vereniging heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van de vereniging hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan het arrangement of delen van het arrangement.
 3. De vereniging heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een arrangement te weinig deelnemers zijn.
 4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

Artikel 11. Klachten

Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid van de vereniging

1.      Deelname aan arrangementen geschiedt voor risico van contractant en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de vereniging zelf, is de vereniging niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die contractant en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

2.      De vereniging is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiele gebrek aan de vereniging kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

3.      De vereniging is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
       a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben

van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet- handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

b.      handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de vereniging en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de vereniging kunnen worden toegerekend.

4.      De contractant en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. De vereniging aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

5.      De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de vereniging, betrokken dienstverleners en toeleveranciers, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.


 

Artikel 13. Aansprakelijkheid van de contractant en deelnemer

           
De deelnemer en/of de contractant is jegens de vereniging aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem "toegelaten" derden.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Ook in die gevallen waarin het arrangement in het buitenland wordt aangeboden.

info@langlauf-tochten.com
UA-32430014-1